Vilkår og Betingelser

1. Indledning

1.1 Disse Vilkår og Betingelser gælder for SmartBudget ApS' ("SmartBudget"), CVR nr. 41221208, levering af softwareydelser i forbindelse med udarbejdelse af finansielle budgetter ("Tjenesten"). SmartBudget er et registreret binavn til virksomheden GoSimplo ApS.

1.2 Systemet leveres kun til erhvervskunder.

1.3 Ved at oprette Tjenesten accepterer kunden ("Abonnenten") de vilkår og betingelser, som gælder for brugen af Tjenesten uden tidsbegrænsning. Vilkår og betingelser gælder fuldt ud, medmindre andet er angivet i skriftlig aftale mellem SmartBudget og Abonnenten.

1.4 Abonnenten kan løbende registrere én eller flere brugere af SmartBudget.

1.5 Ændringer til eksisterende Vilkår og Betingelser, som ikke kan karakteriseres som rent redaktionelle, skal varsles til alle Abonnenter på e-mail med 60 dages varsel. E-mails vil blive sendt til alle brugere af det enkelte System. Enhver registreret bruger af Systemet er ansvarlig for at oplyse deres til enhver tid gyldige e-mailadresse. Enhver besked, meddelelse eller lignende fra SmartBudget sendt til den af brugeren oplyste e-mailadresse har samme retsvirkning, som hvis de blev sendt med almindelig post.

2. SmartBudget's Tjeneste

2.1 SmartBudget leverer en web-baseret tjeneste, der giver Abonnenter mulighed for at oprette finansielle budgetter og færdiggøre disse ved hjælp af logiske regler for fremskrivninger. Tjenesten leveres som beskrevet på SmartBudgets hjemmeside med de ændringer, der er beskrevet i ordrebekræftelsen, hvis en sådan skulle udstedes.

2.2 SmartBudget’s Tjeneste er i konstant udvikling og leveres i den aktuelle version af Tjenesten på ethvert givet tidspunkt.

2.3 SmartBudget sigter mod at levere Tjenesten kontinuerligt uden væsentlige afbrydelser eller forsinkelser, dog garanterer SmartBudget ikke en specifik oppetid for Tjenesten. I tilfælde af fejl, svigt eller afbrydelse af Tjenesten, skal SmartBudget iværksætte afhjælpning inden for rimelig tid. Abonnenten skal bistå SmartBudgets indsats i et rimeligt omfang.

2.4 SmartBudget Tjenesten er udelukkende til abonnentens brug. Abonnenten er ikke berettiget til at gøre Tjenesten tilgængelig for nogen tredjepart.

3. Pris og betaling

3.1 Medmindre Abonnenten sletter Tjenesten, vil Abonnenten have permanent adgang hertil i én af 3 tilstande:

• Prøveversion. Start tilstanden uden tidsbegrænsning, som slutter ved aktivering af første betalingsperiode.

• Forudbetalt periode (ingen automatisk fornyelse).

• Læseadgang. Tilstanden, som automatisk aktiveres, når en forudbetalt periode udløber. Med adgang til at se og udskrive alle historiske budgetter.

3.2 For Abonnenter registreret i Danmark, tillægges gældende momssats til samtlige priser.

3.3 En forudbetalt periode kan ikke afmeldes eller refunderes.

3.4 Mulige betalingsmetoder er kreditkort eller anvendelse af kampagnekoder købt på faktura.

3.5 SmartBudget har uden varsel ret til at justere priser for fremtidige perioder, der ikke allerede er betalt.

4. Abonnentens forpligtelser

4.1 Det er alene abonnentens ansvar at sikre, at Abonnentens brug af Tjenesten og Abonnentens egne systemer er i overensstemmelse med:

(i) Abonnentens egne retningslinjer

(ii) Lovgivning, herunder love om privatlivets fred

(iii) Sædvanlige og rimelige sikkerhedsprocedurer til beskyttelse af systemer og data.

5. Ansvar

5.1 SmartBudget er ansvarlig for handlinger eller undladelser i henhold til dansk ret vedrørende skadeserstatning. SmartBudget kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, tab af omsætning eller lignende.

5.2 SmartBudget kan ikke holdes ansvarlig for tab eller ændring af data modtaget eller transmitteret fra Abonnenten, og SmartBudget skal ikke holdes ansvarlig for tab som følge af uautoriseret adgang til Abonnentens data og/eller systemer, undtagen i det omfang SmartBudgets uagtsomhed forårsagede en sådan tab, ændring af data eller uautoriseret adgang.

6. Tjenestens varighed

6.1 Abonnenten kan stoppe Tjenesten på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel. Den eneste måde at gøre dette på er ved at slette kontoen fra SmartBudgets brugerflade. Effekter af sletning er:

1. Tjenesten bliver øjeblikkeligt utilgængelig for alle brugere

2. Forudbetalte perioder refunderes ikke

3. Alle data i SmartBudget bliver øjeblikkeligt og fuldstændigt slettet

4. Der vil ikke længere være adgang til kopier af tidligere udstedte fakturaer fra SmartBudget

6.2 SmartBudget er berettiget til at underrette Abonnenten om opsigelse af Tjenesten med 3 måneders varsel. Meddelelse vil blive sendt til alle brugere hos Abonnenten. Eventuelle betalinger for perioder efter den endelige opsigelsesdato vil blive refunderet.

7. Aggregering af data

7.1 SmartBudget er berettiget til at indsamle anonymiserede nøgletal fra abonnenter til brug for benchmarking og intelligente forslag i systemet.

8. Sprogvalg, værneting og lovvalg

8.1 Eventuelle tvister og uoverensstemmelser afgøres udelukkende af de almindelige danske domstole og i henhold til dansk ret, bortset fra de danske regler om lovvalg. Værneting for enhver tvist eller uoverensstemmelse er Københavns Byret.